นิตยสารครอบครัวในแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์

 

ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีสิ่งต่างๆมากมายที่ถูกพัฒนา รวมไปถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิต เพราะในปัจจุบันมนุษย์ให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภทที่สามารถเลือกอ่านได้ตามความต้องการ และสิ่งพิมพ์ที่ว่านี้ยังรวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารด้วย

นิตยสารครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ คือ นิตยสารเกี่ยวกับครอบครัวที่จัดทำในรูปการนำเสนอข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์หรือในแบบออฟไลน์โดยสามารถจัดทำให้มีการนำภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียงหรือเกมส์มาใช้ประกอบเนื้อหาได้

เมื่อเวลาผ่านไปสื่อสิ่งพิมพ์จึงมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย พัฒนาการดังกล่าวเป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นิตยสารมีจุดกำเนิดขึ้นมาจากความต้องการในการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปจะเป็นการสื่อสารโดยใช้ปากเปล่า ส่วนการสื่อสารทางราชการจะเป็นการสื่อสารผ่านการเขียนลงบนกระดาษ จากนั้นต่อมาจึงเกิดกิจการการพิมพ์ ทำให้เริ่มมีการทำการพิมพ์มาใช้แทนการเขียน และในที่สุดจึงนำเทคโนโลยีการพิมพ์ มาใช้ในการพิมพ์นิตยสาร โดยนิตยสารในยุคแรกมักจะใช้เป็นสื่อที่ใช้แสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง

เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น สื่อบันเทิงต่างๆภาพยนตร์ แฟชั่น ความรู้ด้านต่างๆ จึงทำให้การนำเสนอเนื้อความในนิตยสารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งรูปแบบของนิตยสารก็มีพัฒนาการเช่นเดียวกัน จากเดิมที่เป็นเพียงการพิมพ์ตัวหนังสือลงบนกระดาษ ได้มีการเพิ่มงานในแบบศิลป์เข้าไปด้วย การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต 4 สี มีการจัดวางรูปแบบให้สวยงาม เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบรรณาธิการ จัดวางหัวหนังสือ เนื้อหาต่างๆให้มีความเหมาะสมและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเป็นนิตยสารทั่วไปที่คุ้นเคย

เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การกำเนิดของอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารข้ามปรเทศหรือทั่วโลกมีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นอยู่ เปรียบเหมือนการย่อโลกให้แคบลงและสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและคลอบคลุม ส่งผลให้วงการสื่อสิ่งพิมพ์มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันโดยเริ่มจากการนำประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ถูกย่อส่วนให้ลงมาได้ไม่แตกต่างจากนิตยสารที่เป็นรูปเล่ม แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการรับข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงรูปแบบที่จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งวิธีการรับสารสะดวกสบายมากกว่าการรับสารจากนิตยสารในรูปแบบเดิม นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดหน้าหรือเลื่อนหน้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย ทำให้เปิดหน้าในรูปแบบภาพ 3 มิติ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมือนว่ากำลังเปิดหนังสืออยู่ นอกจากนี้แล้วยังมีเครื่องมือต่าง ๆที่ช่วยให้การรับสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาภายในเล่มสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการกดปุ่ม ค้นหา (Search) จากนั้นสามารถเลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการอ่านได้ทันที สามารถย่อหรือขยายการแสดงผลทั้งตัวอักษรและภาพ เพื่อให้อ่านง่าย และสบายตายิ่งขึ้น สามารถกำหนดตำแหน่งของไฟล์บนเว็บ( URLs) ให้คลิกเพื่อเปิดไปหน้าเว็บเพจต่างๆ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ของผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการพิมพ์หน้าที่ต้องการได้ เป็นต้น

จากวิวัฒนาการดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเครือข่ายทางการสื่อสารกว้างขวางขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น นิตยสารจะมีพัฒนาการต่างๆเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับ เนื่องจาก นิตยสารเป็นสื่อแขนงหนึ่งซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และนิตยสารยังคงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากการอ่านนิตยสารกลายมาเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของคนไทย ทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง ล้วนถูกส่งต่อจากนักเขียนสู่ผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอ สื่อมวลชนได้เชื่อมโยงวิถีการบริโภคเข้ากับวิถีการใช้สื่อ อีกทั้งในสังคมยุคปัจจุบันนิตยสารเติบโตและพัฒนาตัวเองจนเป็นสื่อมวลชนอย่างแท้จริง ดังนั้นวิวัฒนาการของนิตยสารจะต้องมีพัฒนาการต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบเท่าที่สังคมยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ไร้พรมแดน

นิตยสารกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจปัญหาของสถาบันครอบครัวมากขึ้น

ครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นครอบครัวใหญ่

มีพ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พ่อเป็นผู้นำทำงานหาเลี้ยงชีพ แม่เป็นแม่บ้านและเป็นผู้ดูแลลูกและผู้คนบริวารภายในบ้าน เด็กๆเติบโตขึ้นมาด้วยประสบการณ์ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้เรียนรู้บทบาทของการงานภายในบ้าน การดูแลน้อง มีความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่และครอบครัวของตน มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนบ้าน เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ตรงและเป็นไปโดยธรรมชาติ เมื่อโลกเจริญก้าวหน้าขึ้น เด็กได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นทั้งหญิงและชาย ผู้หญิงมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถมีวิชาชีพ และอาชีพกันมากขึ้น

จากลักษณะสังคมที่ผู้คนห่างเหินกันในปัจจุบัน

ทำให้สถาบันครอบครัวไทยที่เป็นหน่วยพื้นฐานและเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมอ่อนแอลงอย่างมาก เด็กและคนชราค่อนข้างเหงาและว้าเหว่ ขาดคนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด สังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาคนรุ่นใหม่ที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความอดทนรอคอย และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตต่ำลง ผู้สูงอายุ ที่มีจำนวนมากขึ้นอยู่กับความเหงา และมีปัญหาโรคซึมเศร้ามากขึ้น สำหรับครอบครัวที่แข็งแรงจะช่วยให้ทุกคนฝ่าวิกฤตในชีวิตไปได้ ในอดีตคนในครอบครัวมีเวลาให้กันมาก มีความใกล้ชิดเข้าอกเข้าใจกันดี สิ่งยั่วยุจากภายนอกก็มีไม่มาก ทำให้ปัญหาครอบครัวและสังคมไม่รุนแรงมากนัก ต่างกับปัจจุบัน

เชื่อว่าความสุขประการสำคัญของเราคือการได้เห็นสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่าเริงแจ่มใส แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทีนี้จะทำอย่างไรให้เราทุกคนยังคงมีสุขภาพที่ดีเช่นนี้ไปอีกตราบนานเท่านาน หากการสร้างครอบครัวให้เป็นสุขเป็นโจทย์ที่ง่ายใครๆก็ทำได้ คงไม่มีปัญหาหรือเหตุแห่งการหย่าร้างเป็นแน่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันนี้ครอบครัวที่อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาม พ่อ แม่ และลูกๆ อาจหายากมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อความอดทนของชีวิตคู่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นความสำเร็จในครอบครัวคือ ความอดทน และการให้อภัยต่อกัน ถ้าปราศจากสองสิ่งนี้เมื่อใดสายป่านแห่งครอบครัวก็จะขาดสะบั้นลงทันที

การทำครอบครัวให้แข็งแรงโดยการให้เวลาแก่กัน

มีกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย อาทิ การออกกำลังกายในสวนสาธารณะ การจ่ายตลาด ทำกับข้าวร่วมกัน ทำความสะอาดบ้านร่วมกัน ทำบุญตักบาตรร่วมกัน การมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเพิ่มความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ ความเข้าใจกัน และให้กำลังใจแก่กัน นอกจากการให้เวลาแก่กันแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็ควรเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาของคนวัยต่างๆเพื่อช่วยให้การพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น

เครือข่ายสังคมออนไลน์นิตยสารครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและดูแลลูก

นิตยสารครอบครัว มีบทความเกี่ยวกับการมีชีวิตในครอบครัวให้มีความสุข มีบทความเสริมความงาม การทำครัว งานอดิเรก กีฬา การ์ตูน ตอบปัญหา ดาราภาพยนตร์ นักร้อง เป็นต้น ลักษณะเด่นที่สามารถแบ่งนิตยสารสำหรับครอบครัวออกจากนิตยสารสตรีก็คือ จะมีการนำเสนอเนื้อหาที่เด็กและพ่อบ้านอ่านได้ด้วยในเล่มเดียวกัน กล่าวคือ อ่านกันได้ทั้งครอบครัว ตัวอย่างนิตยสารสำหรับครอบครัว ได้แก่ รักลูก แม่และเด็ก ดวงใจพ่อแม่ และ Life Family เพราะครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวที่มั่นคงและเข้มแข็ง จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ในสังคมได้

Cover

นิตยสารครอบครัว นี้สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ สายใยรัก สายใยครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจแก่คู่สมรสและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีความผูกพัน ความเอื้ออาทร รวมทั้งรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้อ่านได้นำข้อแนะนำต่างๆ ไปปฏิบัติหรือปรับใช้กับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลรอบข้างด้วย เพราะว่าครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความหมายแก่เด็กมากที่สุด เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น การเลี้ยงดู ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก เป็นสถาบันแรกให้เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคม เด็กที่ไม่มีครอบครัว จะเป็นเด็กที่ “ขาด” ขาดความรัก ความอบอุ่น และการเลี้ยงดูที่ดี พัฒนาการเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และอาจกลายเป็นภาระของสังคมในที่สุด การปล่อยให้เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งมีเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง เด็กจึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ในเตียง ไม่มีคนคอยอุ้มชู หยอกล้อ ขาดโอกาสการเรียนรู้ มีพัฒนาการไม่สมวัย

ซึ่งในปัจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของเราง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น แม้กระทั่งการอ่านนิตยสารครอบครัว ก็ทำได้ง่าย การรับรู้ข่าวสารไปจนถึงความบันเทิงต่างๆ ก็สามารถรับผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน เรียกว่า เป็นแหล่งข้อมูลครบวงจรสำหรับคนยุคใหม่ อินเทอร์เน็ต กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นคลังข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ในแขนงต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนในปัจจุบัน